Sociální pedagogika (Bc.)

Zajímají tě otázky výchovy a vliv prostředí na člověka? Baví tě obory jako je sociologie, filozofie či psychologie? Pak si podej přihlášku na Sociální pedagogiku a specializaci, která tě osloví nejvíc.

Chceš pracovat s dětmi a smysluplně naplňovat jejich volný čas?
Chceš pomoci lidem bez domova, ve výkonu trestu nebo drogově závislým?
Toužíš pracovat jako terénní pracovník/pracovnice, kurátor(ka) pro děti a mládež nebo vychovatel(ka) v sociálních službách?

Studijní program

Začínám adaptačním kurzem

Hned na začátku prvního ročníku vyjedeš se svou studijní skupinou na adaptační kurz. Příjemnou formou se tak rychle seznámíš se svými spolužáky a zjistíš, jací budou tví učitelé. Velkou výhodou tohoto programu je také fakt, že se výuka odehrává v malých studijních skupinách – mezi studenty a učiteli díky tomu vznikne osobnější vztah.

Správný výběr

Podle svého vnitřního nastavení a zájmů si vybereš konkrétní zaměření. Nabízíme ti buď specializaci Výchova ve volném čase, nebo specializaci Prevence sociálně patologických jevů. V obou případech se tě bude týkat společný základ – předměty, díky kterým získáš odbornou kvalifikaci pro práci sociálního pedagoga.

Slova garantky oboru doc. Petry Potměšilové

Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika tak, aby byl vybaven potřebným teoreticko-filozofickým zázemím pro praxi.

V praktických seminářích klademe důraz na rozvoj potřebných dovedností, aby absolvent tohoto studijního programu získal všechny kompetence pro sociálně pedagogickou práci.

Kontakt na garantku oboru

Zaujal tě náš studijní program? Chceš vědět více? Kontaktuj garantku doc. Petru Potměšilovou na e-mailu: petra.potmesilova@upol.cz

Jaké bude studium?

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Filozofie výchovy
 • Základy speciální pedagogiky
 • Pedagogická diagnostika
 • Sociální patologie
 • Sociální a rodinná psychologie
 • Základy práva pro pedagogy

Na přednášky a cvičení budeš chodit na dvě fakulty, které na programu spolupracují, abychom ti nabídli ten nejkvalitnější obsah výuky. Studovat tedy budeš na Cyrilometodějské teologické a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během tříletého bakalářského studia tě čeká řada praxí a stáží.

Během studia tě čeká také řada praxí a stáží.

Studovat lze prezenčně i kombinovaně.

Specializace

1. Výchova ve volném čase

Naučíš se praktické věci:

 • získáš znalosti z oblasti sociální pedagogiky
 • seznámíš se s metodikou práce ve volnočasových organizacích
 • osvojíš si metodiky zájmových činností
 • seznámíš se s hodnotami a principy křesťanské tradice a jejich využitím ve výchově
 • budeš umět navrhnout vhodné řešení v pedagogicky náročné situaci
 • naučíš se interpretovat výsledky výzkumu
 • osvojíš si vhodné komunikační strategie

Po třech letech studia se budeš moci s čistým svědomím a hlubokými znalostmi věnovat sociální pedagogice. Uplatnění najdeš např. v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, dětských domovech, školních družinách či nízkoprahových zařízeních.

2. Prevence sociálně patologických jevů

Naučíš se praktické věci:

 • získáš znalosti z oblasti sociální pedagogiky
 • zorientuješ se v problematice sociální prevence
 • naučíš se, jak pracovat s klienty v kritické životní situaci
 • nahlédneš do umění prevence i intervence
 • jako terénní pracovník pomůžeš ohroženým dětem v jejich prostředí
 • porozumíš kazuistikám a odborným diagnózám
 • naučíš se analyzovat potřeby klientů

Uplatnění najdeš např. v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, ve střediscích výchovné péče, v dětských domovech, diagnostických ústavech nebo v orgánech sociálně-právní ochrany dítěte.

Pracovat můžeš jako terénní pracovník, kurátor pro děti a mládež, pracovník probační a mediační služby nebo vychovatel v sociálních službách.

Jak budou vypadat přijímačky?

Máš složenou maturitu? Výborně! Pak si můžeš podat přihlášku.

Přijímačky offline:

– písemná část – pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP.)
– ústní část – řešení didaktické úlohy zaměřené na jednotlivé specializace

V případě online přijímaček:

– test z obecného kulturního, společenského a dějinného přehledu
– motivační esej

U online varianty se vše uskuteční distanční formou.
Test budeš psát přes počítač a esej pošleš elektronicky.

Oceníme, když nám také doložíš své aktivity v oblasti volnočasových činností dětí a mládeže (vedení kroužků apod.) a v oblasti výchovy (vedení skupin dětí nebo mládeže, animátorství, dětské tábory apod.)

Více z naší fakulty

Zajímají tě další studijní programy v nabídce naší fakulty?

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie